Chembuster, orgonit
Regulamin Blue Flame

Regulamin Magicstones.co

obowiązuje od 5 marca 2018 roku

 

  1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na www.magicstones.co i jest integralną częścią umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem Fundacji Blue Flame

2. Właścicielem  marki Magicstones i sprzedającym jest Fundacja Blue Flame z siedzibą w Kraków 31-010, Rynek Głowny 28,
KRS 0000711898
REGON 36915276400000
NIP 6762542731

3. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

4. Podane w ofercie ceny stanowią wysokość donacji na rzecz Fundacji Blue Flame i są zwolnione z podartku Vat

5. Regulamin stanowi własność Fundacji Blue Flame i nie zezwala się na jego kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela.

6. Na życzenie konsumenta Sprzedający ma obowiązek wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień Regulaminu.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 5 marca 2018 roku.

 

  1. Zakupy, termin realizacji, płatności i dostawa

1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego Fundacja Blue Flame zobowiązuje się przenieść na darczyńcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a darczyńcay zobowiązuje się rzecz odebrać i wpłacić Fundacji Blue Flame ustaloną wysokość donacji.

2. Darczyńca potwierdza, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek przelania zadeklarowanej kwoty.

3. Fundacja Blue Flame umożliwia sprawdzenie prezentu oraz odbiór osobisty w siedzibie Fundacja Blue Flame, po uprzednim uzgodnieniu   terminu ( telefon ,mail).

4. Darczyńca dokonujący donacji na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, proszony jest o szczegółowe uzupełnienie formularza „Zawartość koszyka”, zawierającego następujące informacje:

- dane do wysyłki i kraj dostawy (jeśli są inne niż w panelu klienta);

- wybór formy dostawy (pobranie lub przelew);

- ewentualny komentarz do zamówienia.

5. Koszt dostawy:

za pobraniem- zgodnie ze specyfikacją podaną na zamówieniu i aktualnym cennikiem „Koszt dostawy na terenie Polski” oraz „Koszt dostawy na terenie UE”- dostępnym na stronie sklepu;

przedpłata na konto- zgodnie ze specyfikacją podaną na zamówieniu i aktualnym cennikiem „Koszt dostawy na terenie Polski” oraz „Koszt dostawy na terenie UE”- dostępnym na stronie sklepu.

6. Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni od złożenia zamówienia dokonać przelewu na konto:

BGŻ BNP PARIBAS
08 1600 1462 1816 0465 8000 0001
adres: Fundacja Blue Flame , 31-010 Kraków, Rynek Główny 28

W tytule prosimy wpisać "Donacja" i podać numer zlecenia.

7. Zgodnie z Art.12. Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 Nr 22 poz. 271), przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Niemniej jednak każdy towar staramy się wysłać w terminie określonym w karcie towaru licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki (od 48h do 14 dni).

8. Fundacja Blue Flame zastrzega sobie prawo do nie wywiązania się z wykonania zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. W takiej sytuacji sprzedający zaproponuje darczyńcy spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem darczyńcę na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt darczyńcy.

9. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak jej stan i zawartość należy sprawdzić w chwili odbioru, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie Fundacja Blue Flame wszelkich wad.

 

  1. Reklamacja

1. Fundacja Blue Flame przyjmuje reklamacje w formie pisemnej złożone osobiście w siedzibie Fundacji, przesłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacja Blue Flame lub adres e-mail 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej czy z tytułu rękojmi, a ponadto prosimy o wpisanie następujących informacji:

- dane klienta (imię, nazwisko, adres)

- dane dotyczące zakupu (numer zamówienia, nazwa towaru, data zakupu)

- zgłoszenie i opis wady (usterki),

3. Do każdej reklamacji Fundacja Blue Flame ustosunkuje się w terminie 14 dni.

4. Jeżeli jest to pierwsza reklamacja rzeczy, Fundacja Blue Flame ma prawo zaproponować wymianę albo naprawę, niemniej decyzja należy do darczyńcy. Fundacja Blue Flame może odmówić spełnienia żądania pod warunkiem, że okaże się niemożliwe do spełnienia albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Fundacja Blue Flame. Przy ocenie nadmierności kosztów bierze się pod uwagę wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.

5. Dbając o dobre relacje ze swoimi darczyńcami Fundacja Blue Flame oświadcza, że dopełni wszelkich starań polubownego rozpatrzenia reklamacji. W przeciwnym razie darczyńca ma prawo dochodzić swoich praw u właściwego rzecznika ochrony praw konsumentów lub na drodze sądowej.

 

    4. Naprawa towaru, wymiana, odstąpienie od umowy

1. Blue Flame odpowiada wobec darczyńcy, jeżeli prezent w chwili jego wydania jest niezgodny z umową (tzw. rękojmia). W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Fundacja Blue Flame lub na odległość nie przysługuje darczyńcy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji darczyńcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Skreślony

4. W przypadkach indywidualnego uzgadniania właściwości prezentu domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez darczyńce przy zawarciu umowy, chyba, że Fundacja Blue Flame zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia prezentu.

5. Domniemywa się, że prezent  jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego  jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym prezent tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy prezent odpowiada oczekiwaniom dotyczącym  tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Fundacji Blue Flame; w szczególności uwzględnia się zapewnienia wyrażone w oznakowaniu prezentu lub reklamie, odnoszące się do właściwości prezentu.

6. Darczyńcat nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada rzeczy jest nieistotna, drobna, nieprzeszkadzająca w użytkowaniu rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.

7. Fundacja Blue Flame nie odpowiada za niezgodność prezentu  z umową, gdy darczyńca w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez darczyńcę.

8. Fundacja Blue Flame może obniżyć wysokość donacji, ponieważ prezent ma określoną wadę, o której darczyńca jest informowany przy dokonywaniu donacji. W takiej sytuacji możliwość składania reklamacji w odniesieniu do tej wady jest wyłączona. Fundacja Blue Flame nie odpowiada z tytułu rękojmi za wadę rzeczy, jeżeli konsument o niej wiedział w chwili zawarcia umowy.

9. Jeżeli towar prezent jest niezgodny z umową, darczyńca może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Fundacja Blue Flame ma również obowiązek zwrotu kosztów dostawy poniesionych przez darczyńcę.

10. Jeżeli Fundacja Blue Flame, który otrzymał od darczyńcy żądanie naprawy lub wymiany towaru uznanego za niezgodny z umową nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

11. Jeżeli darczyńca nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Fundacja Blue Flame nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby darczyńcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność prezentu z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj prezentu i cel jego nabycia.

12. Darczyńca traci uprawnienia przewidziane w pkt 4.9. Regulaminu jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przez jego upływem- pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacja Blue Flame lub e- mailem.

13. Fundacja Blue Flame odpowiada za niezgodność prezentu  z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru darczyńcy; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany prezentu.

14. Darczyńca, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając w Fundacja Blue Flame stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wydania rzeczy.

15. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Oświadczenie należy złożyć osobiście w siedzibie sprzedającego, przesłać pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego lub na adres e-mail sklepu w postaci scanu oświadczenia.

16. Fundacja Blue Flame nie ma obowiązku przyjęcia prezentu niewadliwego otrzymanego w siedzibie lub poza lokalem Fundacja Blue Flame, np. na targach, kiermaszach.

17. Zwrot prezentu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany prezent powinien być w stanie nie zmienionym, to znaczy, że nie może być używany, uszkodzony, w zmienionym stanie, pobrudzony, wybrakowany, częściowo zużyty.

18. Darczyńca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Darczyńca nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości rzeczy.

19. Jeżeli Darczyńca zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, Fundacja Blue Flame ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami, chyba, że pFundacja Blue Flame nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

20. Zwrot donacji oraz koszty dostarczenia rzeczy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu prezentu od darczyńcy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył darczyńca.

21. Jeżeli darczyńcat wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia ofertowany przez Fundacja Blue FlameFundacja Blue Flame nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

22. Jeżeli darczyńca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

23. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje darczyńcy w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez darczyńcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (prezent na zamówienie).

 

  1. Poufność i ochrona prywatności

1. Fudndacja Blue Flame jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

2. Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia lub przesyłania informacji handlowej sklepu (jeśli klient wyraził odpowiednią zgodę), a każdy klient ma prawo do ich wglądu i poprawiania. Dane klienta nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym ani osobom postronnym.

3. Darczyńca ma prawo do rezygnacji z newslettera w każdej chwili, powiadamiając o tym sprzedającego.

4. Fundacja Blue Flame oświadcza, że  celu realizacji umowy   wykorzystuje udostępnione dane osobowe  zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przechowując je i zabezpieczając zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Administratorem danych w zakresie realizacji zamówień i kontaktu z klientami jest sprzedający. Administratorem danych w zakresie ich bezpieczeństwa i przechowywania na serwerze jest właściciel modułu sklepowego: sStore ul. Czecha 2c/10 42-200 Częstochowa, NIP 577 180 37 97, Regon 241063904.

6. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

  1. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia kupującemu i zezwala na zapisanie jego treści na dysku lub nośniku zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

3. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich.

4. Fundacja Blue Flame nie wyraża zgody na kopiowanie niniejszego regulaminu. W przypadku posłużenia się regulaminem przez innego przedsiębiorcę Fundacja Blue Flame wystawi fakturę za usługę z 7 dniowym terminem płatności.

 

Kraków 05-03-2018

 

...jest pusty

Wybierz walutę:
Akceptuję

Dla Twojej wygody, jeśli masz ukończone 18 lat, już teraz możesz kliknąć poniższy przycisk aby wyrazić zgody, o których mowa powyżej. Oczywiście możesz również zarządzać swoimi zgodami w zakładce Poltyka prywatności. Pamiętaj, że wyrażenie zgód jest dobrowolne.

Dbamy o Twoją prywatność, a Twoje zgody mogą być w każdym czasie odwołane, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed ich cofnięciem. 

Jakie dane przetwarzamy?

Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie, w celu prezentowania Ci dopasowanych reklam, oceny niektórych informacji o Tobie również w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli profilowania (analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje – chyba, że wyrazisz na to odrębną zgodę), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych Ci informacji. Technologią taką posługują się również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy, którzy również mogą instalować takie pliki na Twoim urządzeniu podczas Twojego korzystania z naszych usług. Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli korzystać z tej technologii w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, prosimy wyraź na to zgodę.

Kiedy można odwołać zgodę na korzystanie z cookies?

Zgoda może w każdym momencie zostać odwołana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

Co jeśli zrezygnujesz z cookies?

Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu będziesz otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z Twoją aktywnością na naszej stronie.

Jak będzie działać serwis bez zgody na używanie cookies?

W przypadku braku Twojej zgody wciąż jednak mogą na Twoim urządzeniu zapisywać się pliki wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony (związane np. z ustawieniami preferowanego języka, wypełniania formularzy zakupy etc.). Możesz zmodyfikować te ustawienia w ramach przeglądarki internetowej ale niektóre części naszej strony nie będą wtedy działać prawidłowo.

Czy cookies to dane osobowe i kto może nimi administrować?

W zakresie, w jakim uzyskane za pośrednictwem powyższej technologii informacje mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe, co do zasady ich administratorem jest eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, chyba że wyrażasz również dodatkową zgodę na ich przetwarzanie przez naszych partnerów – w takim wypadku również oni mogą stać się administratorem Twoich danych osobowych.

Istnieje kilka podstaw przetwarzania tak uzyskanych danych osobowych. Z jednej strony podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda na korzystanie z technologii wykorzystującej głównie pliki cookies oraz nasz uzasadniony interes, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych na www.eobuwie.pl oraz działania marketingowe (a także uzasadniony interes naszych partnerów jako strony trzeciej, który stanowi ich marketing, przy czym w takim wypadku nie mają oni dostępu do Twoich danych).

Z drugiej strony, w zakresie w jakim również nasi partnerzy mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda.

Co zyskujesz dzięki przetwarzaniu danych?

Co do zasady im częściej będziesz korzystał z naszych usług i nabywał nasze produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będziemy mogli dla Ciebie przygotować. W takim wypadku podstawą takiego działania jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda.

Kiedy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

Możesz ją w dowolnym momencie cofnąć - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Jak długo możemy przetwarzać dane?

Uzyskane dane będziemy przetwarzać, w zależności od kwestii technicznych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia przez Ciebie tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików) lub odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego